ПОСТАНОВА КМУ від 20 жовтня 2011 р. № 1094 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 жовтня 2011 р. № 1094
Київ
Про затвердження Порядку підготовки
та оприлюднення звіту про результати проведення
заходів щодо запобігання і протидії корупції
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 706 (706-2013-п) від 04.09.2013}
Відповідно до статті 19 Закону України "Про засади запобігання і
протидії корупції" (3206-17) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення звіту про
результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів
України від 8 грудня 2009 р. № 1336 (1336-2009-п) "Про затвердження Порядку
інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції"
(Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3283) та від 8 грудня 2009 р. №
1419 (1419-2009-п) "Питання інформування про результати роботи у сфері
запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст.
12).
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 36ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. № 1094
ПОРЯДОК
підготовки та оприлюднення звіту
про результати проведення заходів
щодо запобігання і протидії корупції
1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оприлюднення звіту
про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції
спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики (далі -
спеціально уповноважений орган).
2. Оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо
запобігання та протидії корупції здійснюється з метою забезпечення реалізації
права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення
відкритості, доступності та достовірності такої інформації.
3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації у межах
своїх повноважень подають щороку не пізніше 15 лютого спеціально
уповноваженому органу інформацію про:
1) результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції,
у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, зокрема про результати
проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття
посад, пов'язаних з виконанням функцій держави (додаток 1);
2) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та
недержавними науково-дослідними установами, у сфері запобігання та протидії
корупції;
3) стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної
стратегії;
4) результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-
правових актів.
4. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції
(спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ) у межах своїх
повноважень подають спеціально уповноваженому органу щороку не пізніше
15 лютого, крім інформації, передбаченої пунктом 3 цього Порядку,
інформацію:
1) про кількість осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів
у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням
публічних послуг, та/або злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм
службовим становищем; про кількість осіб, щодо яких набрали законної сили
обвинувальні вироки суду за вчинення злочинів у сфері службової діяльності тапрофесійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або
пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про кількість осіб,
щодо яких складено протоколи про вчинення адміністративних корупційних
правопорушень та на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне
правопорушення; про розмір завданих корупційними правопорушеннями
збитків, стан та обсяги їх відшкодування фізичним та юридичним особам
внаслідок вчинення корупційного правопорушення (додаток 2);
{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 706 (706-2013-п) від
04.09.2013}
2) про кількість осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині
першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
(3206-17 ), і за видами відповідальності:
за адміністративні корупційні правопорушення (додаток 3);
за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (додаток 4);
за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим
становищем (додаток 5).
5. Спеціально уповноважений орган готує звіт про результати
проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції з урахуванням
інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
держадміністрацій та спеціально-уповноважених суб'єктів у сфері протидії
корупції (спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
МВС, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ).
Спеціально уповноважений орган оприлюднює зазначений звіт щороку не
пізніше 15 квітня у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження, на Урядовому порталі та на власному веб-сайті.Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2011 р. № 1094
ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення спеціальної
перевірки щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов'язаних
з виконанням функцій держави
________________________________
(найменування державного органу)
за __________ рік
------------------------------------------------------------------------------
| Загальна | Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, |
|кількість | пов'язаних з виконанням функцій держави, |
|осіб, які | що не пройшли спеціальну перевірку |
| претен- |-----------------------------------------------------------------|
| дують |у зв'язку |у зв'язку | у зв'язку |у зв'язку|у зв'язку |у зв'язку |
|на зайнят-|із притяг-|з виявлен-|з виявлен- |з перебу-|з виявлен-|з виявлен-|
|тя посад, | ненням |ням факту |ням недос- | ванням |ням недос-|ням інших |
|пов'язаних| особи до |про те, що| товірних | особи на| товірних |порушень, |
|з виконан-| кримі- |особа під-|відомостей,| диспан- |даних про | перед- |
|ням функ- | нальної |дана, під-|зазначених | серному | освіту, | бачених |
|цій держа-| відпові- | давалася |у деклара- | психіат-|наявність | законо- |
|ви, що ус-|дальності,|раніше ад-| ції про | ричному |наукового | давством |
| пішно | в тому | мініст- |майно, до- | та/або | ступеня, | |
| пройшли | числі за |ративним |ходи, вит- | нарколо-| вченого | |
|спеціальну|корупційні|стягненням|рати і зо- | гічному | звання, | |
|перевірку | правопо- |за коруп- |бов'язання | обліку | підви- | |
| | рушення, |ційні пра-|фінансового| | щення | |
| |наявності |вопорушен-| характеру | | квалі- |

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63