ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про фiнансове управлiння

ЗАТВЕРДЖУНО

Розпорядження голови Лiтинської

районної державної адмiнiстрацiї

від «29» листопада 2004 р. №381,

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про фiнансове управлiння районної

державної адмiнiстрацiї

1. Фiнансове управлiння районної держадмiнiстрацiї є струк­турним пiдроздiлом районної держадмiнiстрацiї, є пiдзвiтним та пiдконтрольним головi районної держадмiнiстрацiї, головному фiнансовому управлiнню обласної держадмiнiстрацiї.

2. Управлiння у својй дiяльностi керується Конституцiєю Ук­раїни, законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнiстерства фiнансiв України, роз­порядженнями голови обласної, районної держадмiнiстрацiй, нака­зами начальника Головного фiнансового управлiння обласної облдержадмiнiстрацiї, актами вiдповiдного органу мiсцевого са­моврядування, прийнятими у межах його компетенцiї, а також поло­женням про управлiння.

3. Основними завданнями управлiння є :

забезпечення реалiзацiї державної бюджетної полiтики на те­риторiї району;

складання розрахункiв до проекту мiсцевого бюджету i подан­ня їх на розгляд районної держадмiнiстрацiї;

пiдготовка пропозицiй щодо фiнансового забезпечення заходiв соцiально-економiчного розвитку району;

розроблення пропозицiй з удосконалення методiв фiнансового i бюджетного планування та фiнансування витрат;

здiйснення контролю за дотриманням пiдприємствами, устано­вами та органiзацiями законодавства щодо використання ними бюд­жетних коштiв та коштiв цiльових фондiв, утворених вiдповiдною радою;

здiйснення загальної органiзацi\ та управлiння виконанням мiсцевого бюджету, координацiя дiяльностi учасникiв бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

4. Управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) розробляї i доводить до головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв;

2) визначає порядок та термiни розроблення бюджетних за­питiв головними розпорядниками бюджетних коштiв;

3) проводить на будь-якому етапi складання i розгляду проек­ту районного бюджету аналiз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштiв, щодо його вiдповiдностi метi, прiоритетностi, а також дiєвостi та ефективностi використання бюджетних коштiв;

4) приймає рiшення про включення бюджетного запиту до про­позицiї проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адмiнiстрацiї;

5) бере участь у розробленнi балансу фiнансових ресурсiв району, аналiзує соцiально-економiчнi показники розвитку району та враховує їх пiд час складання районного бюджету;

6) органiзовує роботу, пов"язану iз складанням проекту ра­йонного бюджету, за дорученням керiвництва районної дер­жадмiнiстрацiї визначає порядок i термiни подання структурними пiдроздiлами районної держадмiнiстрацiї, виконавчими органами сiльських, селищної рад  матерiалiв для пiдготовки проекту район­ного бюджету;

        

          7) складає проект районного бюджету, готує пропозицiї  щодо коштiв, що передаються для розподiлу мiж вiдповiдними мiсцевими бюджета­ми або для виконання спiльних проектiв та подає їх на розгляд керiвництву районної державної адмiнiстрацiї;

8) забезпечує протягом бюджетного перiоду вiдповiднiсть розпису мiсцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

9) здiйснює у процесi виконання районного бюджету за дохода­ми прогнозування та проводить аналiз доходiв районного бюджету;

10) органiзовує виконання районного бюджету. Разом iз iншими структурними пiдроздiлами районної держадмiнiстрацiї, виконавчи­ми органами сiльських, селищної рад органами державної податко­вої служби, територiальними органами Державного казначейства за­безпечує надходження доходiв до районного бюджету та вживає за­ходiв до ефективного витрачання бюджетних коштiв ;

11) складає розпис доходiв i видаткiв районного бюджету, за­безпечує фiнансування заходiв, передбачених районним бюджетом, встановленому порядку готує пропозицiї щодо внесення змiн до розпису у межах рiчних бюджетних призначень та здiйснює у вста­новленому порядку взаємнi розрахунки районного бюджету з облас­ним бюджетом i бюджетами нижчого рiвня ;

12) здiйснює в установленому порядку органiзацiю та уп­равлiння виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенцiї дiяльнiсть учасникiв бюджетного процесу з питань ви­конання районного бюджету та здiйснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

13) проводить монiторинг змiн, що вносяться до районного бюджету ;

14) розглядає баланси, звiти про виконання мiсцевих бюджетiв та iншi фiнансовi звiти, поданi територiальними органами Держав­ного казначейства;

15) проводить разом з вiдповiдними органами державної подат­кової служби аналiз стану надходження доходiв до районного бюд­жету, готує пропозицiї про доцiльнiсть запровадження на тери­торiї району мiсцевих податкiв, зборiв, а також пiльг;

16) проводить на базi статистичної i фiнансової звiтностi i прогнозних розрахункiв аналiз економiчного i фiнансового стану пiдприємств, установ i органiзацiй розташованих на вiдповiднiй територiї, тенденцiй i динамiки розвитку рiзних форм власностi, готує пропозицiї щодо визначення додаткових джерел фiнансових ресурсiв ;

17) здiйснює фiнансування пiдприємств, установ та ор­ганiзацiй переданих у встановленому законом порядку в управлiння мiсцевiй держадмiнiстрацiј, а також заходiв, пов"язаних з роз­витком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнiм будiвництвом, охороною довкiлля та громадського порядку, iнших заходiв, передбачених законодавством;

18) перевiряє правильнiсть складання i затвердження кошто­рисiв та планiв використання коштiв установами i органiзацiями, якi фiнансуються з районного бюджету;

19) бере участь у розробленнi пропозицiй з удосконалення структури мiсцевих держадмiнiстрацiй, готує пропозицiї щодо виз­начення чисельностi працiвникiв, фонду оплати їх працi, витрат на утримання мiсцевих держадмiнiстрацiй та здiйснює контроль за витрачанням цих коштiв;

20) розглядає у межах своєї компетенцiї звернення громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй;

21) забезпечує створення належних виробничих та соцiально-побутових умов для працiвникiв управлiння;

22) готує i подає вiдповiднiй мiсцевiй радi офiцiйнi виснов­ки про перевиконання чи недовиконання дохiдної частини загально­го фонду вiдповiдного мiсцевого бюджету для прийняття рiшення про внесення змiн до цього мiсцевого бюджету;

23) здiйснює iншi функцiј, пов"язанi з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управлiння має право :

1) в установленому порядку одержувати вiд iнших структурних пiдроздiлiв районної держадмiнiстрацiї, органiв державної подат­кової служби, iнших державних органiв, пiдприємств, установ, ор­ганiзацiй всiх форм власностi iнформацiю, документи та iншi ма­терiали, необхiднi для складання проекту районного бюджету та аналiзу його виконання ;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенцiї призупиняти бюджетнi асигнування вiдповiдно до статтi 117 Бюд­жетного кодексу України та вживати заходiв до розпорядникiв та одержувачiв бюджетних коштiв за вчиненi ними бюджетнi правопору­шення, передбаченi статтею 118 Бюджетного кодексу України;

3) залучати фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районної держадмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй, об"єднань громадян (за погодженням з јх керiвниками) до розгляду питань, що надежать до його компетенцiї;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що на­лежать до його компетенцiї.

6. Управлiння пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими структурними пiдроздiлами районної державної адмiнiстрацiї, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємства­ми, установами, органiзацiями, вiдповiдними органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревiзiйної служ­би та территорiальними органами Державного казначейства.

7. Управлiння очолює начальник, який призначається на поса­ду i звiльняється з посади головою районної держадмiнiстрацiї за погодженням з начальником Головного фiнансового управлiння об­ласної держадмiнiстрацiї.

Начальник управлiння має заступника, який за його поданням призначається на посаду i звiльняється з посади головою районної держадмiнiстрацiї.

 

8. Начальник управлiння :

здiйснює керiвництво дiяльнiстю управлiння, несе персо­нальну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на управлiння завдань, визначає ступiнь вiдповiдальностi заступника начальника управлiння, керiвникiв його структурних пiдроздiлiв;

видає у межах своєї компетенцiї накази, органiзовує i контролюї їх виконання ;

затверджує положення про структурнi пiдроздiли управлiння i функцiональнi обов"язки працiвникiв управлiння; .

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управлiння;

затверджує розпис доходiв i видаткiв районного бюджету на рiк та тимчасовий розпис на вiдповiдний перiод;

забезпечує своєчаснiсть розпису районного бюджету встанов­леним бюджетним призначенням;

призначає на посаду i звiльняє з посади працiвникiв уп­равлiння.

9. Управлiння утримується за рахунок коштiв державного бюд­жету

10. Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв уп­равлiння у межах видiлених асигнувань, кошторис затверджує на­чальник головного фiнансового управлiння облдержадмiнiстрацiї.

Штатний розпис управлiння затверджує начальник районного фiнансового управлiння райдержадмiнiстрацiї.

11. Управлiння є юридичною особою, має самостiйний баланс, реестрацiйнi рахунки в органах Державного казначейства, печатку iз зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63