ОБЛАСНА ПРОГРАМА

УКРАЇНА

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА

РІШЕННЯ

 

14 лютого 2012 р.                                                     10 сесія 6 скликання

 

Про обласну програму сприяння розвитку громадянського

 суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035-р,  постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадського суспільства у регіоні та вдосконалення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства для спільного вирішення завдань суспільного розвитку області та  регіональної політики, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, громадської Ради при облдержадміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань розвитку демократії, гласності, свободи слова, інформаційного простору, з питань бюджету, обласна Рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Обласну  програму  сприяння розвитку громадянського суспільства у  Вінницькій області на 2012-2015 роки (далі – Програма, що додається).

  1. Фінансування заходів цієї Програми проводити з обласного бюджету.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної Ради з питань розвитку демократії, гласності, свободи слова, інформаційного простору (Коваль М.Є.), з питань бюджету (Гетце Н.М.)

 

 

 

Голова обласної  Ради                                                                            С.Татусяк

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Вінницької

обласної Ради

від «14» лютого 2012 року № 280

 

 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

  СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НА 2012-2015 РОКИ

 

 

 

 

Проведено експертну

оцінку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця-2012

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ …………………………………………………..…3

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……… ……………………………………… 4-5

 

РОЗДІЛ 2

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА………………………………………………6-7

 

РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ ………………………………….…………………………………8

 

РОЗДІЛ 4

МЕТА ПРОГРАМИ ……………………………………………………………8

 

РОЗДІЛ 5

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ …………………………..……………..………….9

 

РОЗДІЛ 6

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ …………………………….9

 

РОЗДІЛ 7

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ………………9-10

 

РОЗДІЛ 8

КООРДИНАЦІЯ, МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  ……………………………………………….10-11

 

ДОДАТКИ         ……………………………………………………………………12-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми  сприяння розвитку громадянського суспільства у  Вінницькій області на 2012-2015 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька обласна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035-р,  постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

3.

Розробник програми

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Вінницької облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Громадська рада при Вінницькій  облдержадміністрації, головне управління економіки, головне фінансове управління Вінницької облдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Вінницької облдержадміністрації

6.

Учасники програми

Головне управління економіки, головне фінансове управління,     управління освіти і науки,   управління у справах сім'ї та молоді,   управління у справах преси та інформації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької облдержадміністрації; головне управління юстиції в Вінницькій області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад; громадська рада при облдержадміністрації (за згодою),  інститути громадянського суспільства Вінницької області та України (за згодою)

7.

7.1.

Термін реалізації програми

2012-2015 роки

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

______

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,  у тому числі:

 

3000,0 тис. грн.                      

8.1

обласний бюджет

 

Всього: 3000,0 тис. грн., у тому числі:

2012 р. - 945,0 тис. грн.                2013 р. – 685,0 тис. грн.

2014 р. - 685,0 тис. грн.                2015 р. - 685,0 тис. грн.         

8.2

коштів інших джерел

 _____

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві,  співробітництві у досягненні мети, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Значна частина громадських організацій усвідомлює себе як авангард суспільства і намагається бути головним учасником розбудови держави та суспільних відносин.

Не дивлячись на те, що кількість інститутів громадянського суспільства в Вінницькій області постійно зростає, проте їх роль у суспільно-політичних процесах регіону є незначною, оскільки розвиток громадянського суспільства в Україні є  уповільненим. 

Визначальними чинниками, які стримують зростання ефективності громадянського суспільства області, стали упередженість,недооцінка та суб'єктивність підходів місцевих органів виконавчої влади до співпраці з інститутами громадянського суспільства, а також відсутність чітких, прозорих і взаємоприйнятних правил взаємодії між ними. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають визначених чітких пріоритетів взаємодії з інститутами громадянського суспільства, на різних рівнях управлінських відносин застосовують недосконалі механізми співпраці з громадськістю, що послаблює ефект від зусиль у сфері громадянського суспільства.

Разом з тим у розвитку інститутів громадянського суспільства зацікавлена обласна влада, яка прагне забезпечити участь громадськості у формуванні і реалізації державної та регіональної політики,про що свідчить чинна нормативно-правова база держави.

Тому необхідним  інструментом вирішення проблем розвитку інститутів громадянського суспільства в області  стане прийняття та реалізація обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у  Вінницькій області на 2012-2015 роки (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про державні цільові програми», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про благодійництво і благодійні організації», «Про волонтерську діяльність», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади зовнішньої та внутрішньої політики», Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035-р та постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; від 31 січня 2007 р. № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»; наказів Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 р. № 367 «Про методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та від 4 грудня 2009 р. №1367 «Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи».

Програма спрямовує зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного функціонування третього сектору, що є основною передумовою залучення громадських організацій до формування державної і регіональної політики та більш повного використання їхнього потенціалу для розвитку регіону.

У Програмі основні поняття вживаються у такому значенні:

Громадянське суспільство ‑ це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якій індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів.

Інститути громадянського суспільства (далі ІГС) – це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські організації,  релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства та установи.

Сприяння розвитку ІГС з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні мети, спрямованих на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя.

Інформаційно-просвітницька кампанія – здійснення заходів, спрямованих на пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації.

Інформаційно-ресурсний центр – організація метою якої є надання безпосередньої допомоги громадянам та ІГС області в їх залученні до формування та реалізації державної і регіональної політики, а також реалізації соціально- значимих ініціатив.

Соціальне замовлення – це інструмент розв’язання пріоритетних соціальних проблем на основі співпраці влади і громади, спрямованої на їх вирішення; це незадоволені соціальні потреби та інтереси членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді як соціальне завдання для вирішення.

Форми заохочення ініціатив громадян та ІГС – надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значимих ініціатив.

 

 

 

РОЗДІЛ 2

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

 

 

У Вінницькій області, як здебільшого і загалом в Україні, фіксується низький рівень розвитку громадянського суспільства, суспільно-значимої самодіяльної добровільної активності громадян. Не дивлячись на те, що кількість інститутів громадянського суспільства (далі ‑ ІГС) та сфер їх діяльності у Вінницькій області постійно зростає, громадська активність  часто є відірваною від поточних суспільних процесів, що обумовлюється недостатнім рівнем кадрової, інтелектуальної, фінансової та інституційної спроможності громадських організацій. Абсолютна більшість громадян України, у т.ч. мешканців Вінницької області, не входить до складу жодного інституту громадянського суспільства та не бере участі в їх діяльності.

На початок грудня 2011 року Головним управлінням юстиції в Вінницькій області зареєстровано 833 громадських організацій різної спрямованості (з них 596 легалізовані шляхом реєстрації як юридичні особи, 237 - шляхом повідомлення) та 150 благодійних організацій та фондів.

Вплив ІГС на органи влади та суспільні процеси є незначним та безсистемним, у т.ч. в питаннях, які стосуються вирішення проблем розвитку місцевих громад. Позитивні приклади налагодження ефективної співпраці між місцевими органами влади Вінницької області та інститутами громадянського суспільства є скоріш вираженням окремих політичних та міжособистісних обставин, ніж проявами системної практики.

Фіксується взаємна недовіра між владою  та інститутами громадянського суспільства, яка виявляється у відчуженості та, інколи, в радикальних протистояннях замість солідарної відповідальності за стан місцевого розвитку. У той же час інститути громадянського суспільства демонструють низький рівень зв’язку з соціальними групами місцевої громади, що сприяє поширенню суспільної недовіри до їх діяльності та негативно впливає на інтенсивність участі громадян, самоорганізації та приватної благодійності. Значна частка ІГС прямо залежить від владних чи бізнесових інтересів та не має сталої соціальної бази для своєї діяльності. Відсутність соціальної бази спричиняє залежність ІГС від вузького переліку джерел фінансування, що унеможливлює визначення на місцевому рівні чітких пріоритетів громадської активності.      

  

          

 

 

Так як більшість інститутів громадянського суспільства не мають доступу до бюджетної фінансової підтримки для виконання своїх статутних завдань,а недосконалість податкового законодавства не стимулює підтримку їх діяльності з боку благодійників і меценатів механізми участі громадськості у вирішенні місцевих питань належним чином не впроваджуються у публічне управління. Як результат, має місце низький рівень суспільно-корисної добровільної активності громадян.

До основних причин вказаних проблем належить: низький рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем; недосконалість місцевих механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства; самоізольованість, слабка координованість та інституційна слабкість ІГС, відсутність конструктивного діалогу між владою та громадськістю.

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області  стане прийняття та реалізація обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на        2012-2015 роки (далі – Програма), яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства. Програма розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також стане стимулом для його інститутів у налагодженні співпраці з органами влади і зміцнить відповідальність за результати цієї співпраці. Затвердження Програми підвищить значення громадської проблематики в поточній та довгостроковій діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також сприятиме розвитку активної громадянської позиції.

Причини виникнення проблем, які пропонується вирішити програмним методом, визначаються сучасними процесами у функціонуванні органів місцевої влади, внутрішнього розвитку ІГС, їх фінансової та інституційної спроможності, а також різними аспектами забезпечення взаємодії між ними.

Прийняття і реалізація Програми забезпечить: визначення короткострокових, середньострокових та довгострокових пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства; консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення ефективності її зусиль у сфері формування громадянської культури суспільства; створення цілісної системи соціального партнерства між місцевими органами влади та ІГС регіону; підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, що  призведе до позитивного  впливу та залучення зовнішніх ресурсів на вирішення відповідних проблем.

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Програма передбачає проведення протягом 2012 - 2015 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом створення на обласному та місцевому рівнях сприятливого правового середовища для діяльності ІГС через прийняття відповідних нормативно-правових актів локального рівня; створення належної інфраструктури для такої взаємодії через роботу Інформаційно-ресурсного центру; впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії; вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС через впровадження механізму соціального замовлення; розширення участі ІГС регіону у процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів та різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення Вінниччини через впровадження форм заохочення ініціатив ІГС тощо.

Розпорядниками коштів Програми виступають Вінницька обласна державна адміністрація та управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації.

Фінансування заходів Програми здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 3000,0 тис. грн. Програма не передбачає залучення інших джерел фінансування.

Визначення конкретних напрямів використання коштів буде здійснюватись на підставі окремих розпоряджень голови Вінницької облдержадміністрації.

Строк виконання Програми чотири роки (2012-2015 роки).

 

РОЗДІЛ 4

МЕТА ПРОГРАМИ

 

    Метою Програми є  створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадського суспільства у регіоні та вдосконалення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ІГС для спільного вирішення завдань суспільного розвитку області та  регіональної політики.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 5

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями реалізації Програми є:

створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства;

забезпечення співпраці органів виконавчої влади та ІГС у процесі формування та реалізації регіональної політики;

підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики;

Підвищення професійного рівня  та інституційної спроможності    ІГС та органів виконавчої влади щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;    

Забезпечення поінформованості суспільства   про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії.    

Основні заходи реалізації Програми наведені у додатку 2.

 

РОЗДІЛ 6

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Загальна вартість реалізації Програми становить 3000,0 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету в обсягах, передбачених рішеннями обласної ради про обласний бюджет на відповідні роки. Бюджетні установи та організації, що беруть участь у виконанні Програми, діють у межах кошторисів, передбачених на здійснення їх основної діяльності.

Розрахунок асигнувань на реалізацію заходів (ресурсне забезпечення Програми) наведено у додатку 1.

 

РОЗДІЛ 7

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Реалізація Програми дозволить:

Позитивно впливати на створення  сприятливих нормативно-правових умов для діяльності ІГС;

Посилити участь населення області до самоорганізації та активізувати їх діяльність у суспільно-значущій роботі;

залучити інститути громадянського суспільства до вирішення завдань регіональної політики;

підвищити якість рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з огляду на врахування інтересів громадськості;

посилити рівень довіри населення області до місцевих органів виконавчої влади та ІГС області; 

забезпечити оптимізацію бюджетних витрат на суспільно-корисні послуги завдяки залученню додаткових ресурсів;

збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для реалізації ІГС спільних з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та самостійних проектів, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку області.

 

РОЗДІЛ 8

КООРДИНАЦІЯ, МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює обласна державна адміністрація та обласна рада

Поточну координацію та контроль здійснює управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації

Громадський супровід виконання Програми здійснює Громадська рада при Вінницькій обласній державній адміністрації – безпосередньо та через її відповідні комітети.

Виконавці Програми інформацію про реалізацію заходів Програми надають управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації щорічно до 25 грудня.

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації подає щороку до 1 лютого узагальнену інформацію про виконання Програми голові облдержадміністрації та голові обласної ради.

 Моніторинг виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми раз на півріччя проводить моніторинг виконання програми за такими показниками:

обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію Програми;

обсяг позабюджетних коштів, залучених для реалізації Програми;

відповідність здійснюваних заходів запланованим заходам;

фактичні результативні показники виконання Програми та їх

відповідність запланованим результативним показникам;

рівень зацікавленості та задоволення діяльністю, що здійснюється в

рамках Програми (у тому числі проектами ІГС, для виконання яких надавалася підтримка відповідно до цієї Програми), з боку представників цільових груп;

якісні та кількісні дані щодо проведених консультацій з громадськістю і громадських експертиз та рекомендацій від ІГС, які були враховані місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

кількість міст районного значення, які прийняли Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органу місцевого самоврядування, Порядок проведення консультацій із громадськістю та Порядок формування громадських рад; 

кількість міст районного значення, де сформовані та діють громадські ради відповідно до рекомендацій Постанови КМУ від 3.11.2010 № 996;

кількість громадян, охоплених освітніми та інформаційно-просвітницькими заходами, фокус – групами тощо, зокрема у рамках проектів, для виконання яких надавалася підтримка відповідно до цієї Програми;

кількість проектів ІГС, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань регіональної політики, що реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування;

обсяги коштів зовнішнього фінансування, спрямованих на вирішення місцевих проблем, які залучені за результатами спільних заходів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС;

динаміка показників участі населення області у діяльності ІГС та довіри населення області до ІГС.

Проведення моніторингу і щорічненадання узагальненої звітності про хід реалізації Програми громадськості включає опитування громадської думки, аналіз пропозицій і зауважень громадськості тощо.

За підсумками моніторингу відповідальний виконавець Програми готує звіт, який включає:

оцінку реалізації Програми по кожному із моніторингових показників;

аналіз причин виконання та/або невиконання Програми;

пропозиції щодо внесення змін до Програми та/або розробки та ухвалення документів, які сприятимуть ефективному виконанню Програми.

Звіт за результатами моніторингу оприлюднюється раз на рік на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації.

За результатами моніторингу відповідальний виконавець програми раз на рік до 25 грудня забезпечує громадське обговорення результатів виконання Програми та підготовку і затвердження щорічного плану заходів з реалізації Програми з урахуванням підсумків обговорення.

 

 

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис.грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується                  залучити на виконання програми

 

 

Роки виконання програми

 

 

 

Усього витрат

на виконання програми

 

2012 р

 

2013 р

 

2014 р

 

2015 р

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 

945,0

685,0

685,0

685,0

3000,0

обласний бюджет

 

945,0

685,0

685,0

685,0

3000,0

районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

 

-

-

-

-

-

бюджети сіл, селищ, міст      районного підпорядкування

 

-

-

-

-

-

кошти не бюджетних джерел

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми

 

 

 

№ з/п

 

 

Завдання Програми

 

 

Перелік заходів програми

 

 

Строк виконання заходу

 

 

Виконавці

 

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:

 

 

Очікуваний результат

 

Всьо го

 

2012р

 

2013р

 

2014р

 

2015р

1.

Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства

 

1.1. Забезпечення  міськими, районними радами Вінницької області  сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органами влади, проведенню консультацій із громадськістю та формуванню громадських рад при органах влади  (відповідно до рекомендацій Постанови КМУ від 05.11.2008 № 976 «Про порядок сприяння органами виконавчої влади громадській експертизі», Постанови КМУ від 1.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»)

 2012 рік

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації,   районні ради

Обласний бюджет

 

У межах кошторисів виконавців

_

_

_

_

Утвердження у практику роботи принципу відкритості влади, підвищення якості формування та реалізації політики на рівні органів місцевого самоврядування

 

 

1.2. Розробка та запровадження Порядку визначення пріоритетів конкурсів для визначення проектів та програм громадських, благодійних організацій, творчих спілок, для виконання яких надаватиметься підтримка відповідно до цієї Програми

Перший квартал 2012 року

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

У межах кошторису виконавця

_

_

_

_

Забезпечення відповідності пріоритетів конкурсу першочерговим завданням регіональної політики та потребам громадськості

 

 

1.3. Розробка та запровадження Методики проведення моніторингу проектів ІГС, для реалізації яких надається підтримка відповідно до цієї Програми 

Перший квартал 2012 року

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

У межах кошторису виконавців

_

_

_

_

Забезпечення ефективного використання коштів для підтримки ініціатив ІГС, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики

2.

Забезпечення співпраці органів виконавчої влади та ІГС у процесі формування та реалізації регіональної політики

 

2.1.  Залучення  громадськості до обговорення суспільно значущих питань, що виносяться на розгляд обласної ради або  затверджуються розпорядженнями голови ОДА

Напередодні сесій та під час підготовки розпоряджень у відповідності до регламентів

(варто перевірити, чи регламенти передбачають такі процедури)

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, громадська рада при облдержадміністрації (за згодою),  ІГС (за згодою)

 

Обласний бюджет

У межах кошторису виконавців

 

-

-

-

-

Підвищення якості актів, що приймає місцева влада, з огляду на задоволення потреб громадськості

 

 

 

 

2.2. Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в масштабах Вінницької області

 

 

Щоквартально

2012-2015 рр.

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації ІГС (за згодою)

 

Обласний бюджет

20,0

 

 

5,0

5,0

5,0

5,0

Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади

 

 

2.3. Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, круглих столів, засідань громадської

 ради при облдержадміністрації) з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку.  

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, громадська рада при облдержадміністрації (за згодою),   ІГС (за згодою)

Обласний бюджет

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Підвищення якості регіональної політики з огляду на задоволення потреб громадськості

 

3.

Підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики

 

3.1. Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських та благодійних організацій, творчих спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за напрямами: соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька діяльність; патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури; аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; допомога соціально-незахищеним верствам населення; екологічна безпека; протидія корупції. (відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого Постановою КМУ від 12.11.2011 № 1049)

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

1500,0

375,0

375,0

375,0

375,0

Вирішення пріоритетних завдань регіональної політики із залученням ресурсів громадських організацій, благодійних організацій, творчих спілок

 

 

3.2.Ресурсне забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації

 

2012-2015 рр.

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації

Обласний бюджет

80,0

  20,0

20,0

20,0

20,0

Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на території Вінницької області, сприяння врахуванню облдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики

 

 

 

3.3. Створення банку суспільно значущих ініціатив ІГС області

2012-2015

Ресурсний Центр громадянських ініціатив  

Обласний бюджет

У межах кошторису виконавців

_

_

_

_

Залучення ІГС до вирішення завдань регіональної політики

 

 

3.4.Проведення моніторингу результативності підтриманих проектів для цільової аудиторії  

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, Ресурсний Центр громадянських ініціатив  

Обласний бюджет

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Забезпечення ефективного використання коштів для підтримки ініціатив ІГС, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики

4.

Підвищення професійної рівня  та інституційної спроможності    ІГС та органів виконавчої влади щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики  

 

4.1.Створення та організація діяльності Ресурсного Центру громадянських ініціатив  

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальне громад Вінницької області

Обласний бюджет

500,0

155,0

115,0

115,0

115,0

Надання організаційно-методичної, інформаційно-консультативної підтримки громадянам та ІГС

 

 

4.2.Розробка та поширення методичних рекомендацій щодо використання ІГС та громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної політики 

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, головне управління юстиції в Вінницькій області , Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області, ІГС (за згодою)

Обласний бюджет

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Підвищення спроможності та активізація ІГС та громадян щодо участі у формуванні та реалізації політики 

 

 

 

4.3.Використання  можливостей ЦППКПОДВ для поширення кращого досвіду співпраці ІГС та ОВ

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області, ІГС (за згодою)ІГС (за згодою)

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Отримання нових знань та навичок роботи з ІГС щодо реалізації соціально -значимих ініціатив

 

 

4.4.Запровадження практики стажування фахівців органів влади, студентів на базі  ІГС

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськіс-тю обласної державної адміністрації, управління у справах сім'ї та молоді, обласної державної адміністрації управління освіти і науки, обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, ІГС (за згодою)

 

Обласний бюджет

У межах кошторису виконавця

_

_

_

_

Ознайомлення зацікавлених фахівців із діяльністю ІГС та налагодження партнерських зв’язків між представниками органів влади та ІГС

 

 

4.5. Проведення

семінарів та тренінгів для фахівців органів  виконавчої влади та представників ІГС з питань проведення   громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, тощо

 

2012-2015 рр.

 

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації ІГС (за згодою)

 

Обласний бюджет

120,0

 

 

30,0

30,0

30,0

30,0

Підвищення професійного рівня посадових осіб та представників ІГС щодо використання інструментів сприяння розвитку громадянського суспільства та участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

 

 

4.6. Проведення навчальних тренінгів для ІГС області за проблематикою їх інституційного та професійного розвитку, підвищення ефективності громадської діяльності

2012-2015 рр.

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації ІГС (за згодою)

 

Обласний бюджет

80,0

 

20,0

20,0

20,0

20,0

Підвищення компетентності ІГС області  в сфері їх інституційного, кадрового, професійного розвитку, статутної діяльності  

5.

Забезпечення поінформованості суспільства   про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії

5.1. Проведення щорічного регіонального Форуму інститутів громадянського суспільства з публічною презентацією щорічного звіту про виконання цієї Програми

2012-2015 рр.

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації; ІГС (за згодою)

Обласний бюджет

60,0

 

15,0

15,0

15,0

15,0

Створення умов для  комунікації та обміну досвідом між інститутами громадянського суспільства, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

 

 

5.2.Проведення конкурсу серед журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

 

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Популяризація питань розвитку громадянського суспільства у регіоні

 

 

5.3.Створення інформаційного продукту з питань  розвитку громадянського суспільства та інституційного зростання ІГС в області   

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації , управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації Ресурсний Центр громадянських ініціатив  

Обласний бюджет

300,0

240,0

20,0

20,0

20,0

Створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації

 

 

5.5.Проведення інформаційної кампанії з питань    налагодження взаємодії з органами влади, підвищення рівня інституційної спроможності та діяльності ІГС.

2012-2015

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації, Ресурсний Центр громадянських ініціатив  

Обласний бюджет

140,0

35,0

35,0

35,0

35,0

Підвищення рівня довіри жителів області до місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів самоврядування та ІГС

 

Всього за завданнями Програми

3000,0

945,0

685,0

685,0

685,0

 

 

Обласний бюджет

3000,0

945,0

685,0

685,0

685,0

 

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63